Hibernate Framework là gì? Điểm mạnh yếu Hibernate là gì? Vì sao dùng Hibernate?