Cách thức kiểm tra, kiểm soát đối với Phụ lục 03a, 04 TT 08 2016 TT BTC 2018